Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TÂY NINH

Số:          /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Tây Ninh, ngày      tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến

năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ hiệu lực về thời gian, Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh sẽ hết hiệu lực sau khi kết thúc năm học 2020-2021.

Ngày 16/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 1505/BGDĐT-KHTC về việc đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2020-2021; 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2021; tại văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin hiện đang trình Chính phủ xem xét, phê duyệt Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015, đồng thời tại văn bản cũng nêu “…để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid... Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến các Bộ ngành, các địa phương về dự thảo Nghị định và báo cáo Chính phủ xem xét giữ nguyên mức học phí của năm học 2021- 2022 ổn định không tăng so với với năm học 2020-2021. Từ năm học 2022-2023, mức học phí được điều chỉnh tăng theo lộ trình phù hợp….”

Hiện nay, Chính phủ chưa ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP nên chưa có cơ sở để Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh trình mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022 trở đi thay thế cho Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.

Theo quy định tại điểm b, khoản 6 Điều 99 của Luật Giáo dục, thẩm quyền quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục do HĐND tỉnh quy định. Do vậy, để cơ sở pháp cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện thu học phí năm học 2021-2022 thì việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến hết năm học 2021-2022 là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích

Đảm bảo cơ sở pháp lý cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý xác định được mức thu học phí và thực hiện thu học phí ở năm học 2021-2022 phù hợp với quy định của pháp luật và thống nhất trên địa bàn tỉnh.

2. Quan điểm

Mức thu học phí ở năm học 2021-2022 tiếp tục ổn định, không tăng so với năm học 2020-2021 nhằm hỗ trợ, chia sẽ gánh nặng về chi phí đối với người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh đến trường.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thộc tỉnh quản lý gồm: các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý.

2. Đối tượng áp dụng

Trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, đang học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp trực thuộc tỉnh trực tiếp quản lý.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Mục tiêu

Xác định được mức thu học phí để làm cơ sở cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý thực hiện thu học phí trong năm học 2021-2022.

2. Nội dung của chính sách

a) Xác định mức thu học phí ở năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý bằng với mức thu học phí đã thực hiện ở năm học 2020-2021.

b) Thời gian thực hiện chính sách: bắt đầu từ thời điểm vào năm học 2021-2022 đến khi kết thúc năm học 2021-2022.

V. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH HĐND TỈNH

Dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh tháng 8 năm 2021.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Chánh, Phó Chánh VP. UBND tỉnh (VX);

- Lưu: VT, VX, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

TIN MỚI NHẤT


Văn bản mới
thông tin-thông báo

 • Sở giáo dục và đào tạo
 • PGDĐT TP.Tây Ninh
 • PGDĐT Châu Thành
 • PGDĐT Hòa Thành
 • PGDĐT Dương Minh Châu
 • PGDĐT Bến Cầu
 • PGDĐT Tân Châu
 • PGDĐT Gò Dầu
 • PGDĐT Trảng Bàng
 • PGDĐT Tân Biên 
Video điều khiển
Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Phương án tuyển sinh của các trường đại học trong năm 2020
 • Bé làm toán
 • Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo dục
 • Thông tin mới nhất tuyển sinh và xét tuyển đại học 2016
 • Bản tin Thông tin Giáo dục số 01
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 37
 • Hôm nay: 311
 • Trong tuần: 37549
 • Tất cả: 7656411
Đăng nhập
Thiết kế bởi VNPT